Algemeen

Timmerman’s IJzerhandel B.V. is gecertificeerd voor trede 3 van de CO2-Prestatieladder conform handboek versie 3.1.

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

In eerste instantie is dit instrument door spoorbeheerder ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Maar al snel bleek dat ook andere aanbesteders en andere sectoren in het bedrijfsleven de mogelijkheden van de ladder zagen. Toen is versie 2.1 ontwikkeld. Daarna is de ladder breder toepasbaar geworden voor andere aanbesteders en andere sectoren. Zo sluit de ladder nu beter aan bij het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten. Ook hebben de ervaringen uit het eerste jaar geleid tot verbeteringen en verduidelijkingen. In juni 2015 is het handboek versie 3.0 gepubliceerd en de uitvoering verschoven naar SKAO.

De ladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het instrument wordt gebruikt bij veelal complexe aanbestedingen.

Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs.

Voor onze aanmelding als duurzame leverancier verwijzen wij u naar de site www.duurzameleverancier.nl
Verdere initiatieven zijn te vinden op de site www.skao.nl