CO2 Prestatieladder

Timmerman’s IJzerhandel B.V. streeft naar een optimale werksituatie ten aanzien van gezondheid en welzijn voor al haar medewerkers. Hiervoor is het milieuzorgsysteem conform de CO2-prestatieladder opgezet.

Timmerman’s IJzerhandel B.V. is gecertificeerd voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder conform versie 3.0.

co2-footprint-300x153

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.

In eerste instantie is dit instrument door spoorbeheerder ProRail ontwikkeld en sinds 2009 gebruikt voor aanbestedingen in de spoorsector. Maar al snel bleek dat ook andere aanbesteders en andere sectoren in het bedrijfsleven de mogelijkheden van de ladder zagen. Daarom is versie 2.1 ontwikkeld. Daarin is de ladder breder toepasbaar geworden voor andere aanbesteders en andere sectoren. Zo sluit de ladder nu beter aan bij het Besluit Aanbestedingsregels voor Overheidsopdrachten. Ook hebben de ervaringen uit het eerste jaar geleid tot verbeteringen en verduidelijkingen. In juni 2015 is versie 3.0 gepubliceerd.

De ladder is een concrete uitwerking van het streven naar één helder en toegankelijk instrumentarium voor duurzaamheid bij het gunnen van opdrachten. Het instrument wordt gebruikt bij veelal complexe aanbestedingen.

Het uitgangspunt van de ladder is dat inspanningen worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt namelijk beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs.

Voor onze aanmelding als duurleverancier verwijzen wij u naar de site www.duurzameleverancier.nl.
Verdere initiatieven zijn te vinden op de site www.skao.nl.

Enkele initiatieven zijn:

  • Publicatie footprint en aanmelding als duurzame leverancier
  • Het nieuwe rijden
  • Deelname bijeenkomst NederlandCO2Neutraal 15 juni 2017
  • Deelname Klankbordbijeenkomst thema CO2 30 maart 2017